Skip links

[vc_row css=”.vc_custom_1627120763788{margin-right: 30px !important;margin-left: 30px !important;padding-bottom: 100px !important;}”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1709034355000{margin-top: 100px !important;}”]

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Dereito de información

Para os efectos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e á Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), infórmase o usuario da existencia dun tratamento automatizado de datos de carácter persoal creado por AQUELADAS S COOP GALEGA XUVENIL e baixo a súa responsabilidade cos datos persoais que nos puidese facilitar durante a navegación polo noso Sitio web xa ben sexa no momento do seu rexistro ou cando remita unha mensaxe de correo electrónico.

Responsable de tratamento

  • Denominación social: AQUELADAS S COOP GALEGA XUVENIL
  • CIF: F05294558
  • Domicilio social: AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI 6 – 1º, 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
  • Teléfono: 651340404
  • Correo electrónico a efectos de comunicación: ola@aqueladas.eu

Finalidade do tratamento

Indicámoslle que a finalidade do tratamento dos seus datos é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web nos que vostede nos facilita os seus datos.

Lexitimación

Artigo 6.1.a) do RGPD. O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

Conservación e tratamento dos datos

Os seus datos serán conservados durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, a condición de que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados. En caso de ser necesario, AQUELADAS S COOP GALEGA XUVENIL cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.


Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

AQUELADAS S COOP GALEGA XUVENIL non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

De acordo con o que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

Vostede ten dereito a opoñerse e/o retirar o consentimento ao tratamento dos datos indicados anteriormente, no seu caso, e en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada, mediante notificación ao responsable do tratamento na/s dirección/é indicada/s.

Medidas técnicas e organizativas

AQUELADAS S COOP GALEGA XUVENIL adopta as medidas técnicas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigacións con relación aos tratamentos de datos persoais.

No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.


Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.

Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control vísese comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.

Dereitos

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, #ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a euroeume@euroeume.org, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ld_custom_menu][/vc_column][/vc_row]

Explore
Drag